Kayıt Belgeleri

*KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (Aslı ve Fotokopisi)*


1. Kayıt işlemi sırasında aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

2. Kabul Mektubu,

3. Lise diplomasının aslı (Diplomanın apostil tasdikinin yaptırılması gerekir), diploma İngilizce değilse kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

4. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği,

5. Lisede tüm sınıflarda alınıp başarılan dersleri ve notları gösteren resmi not durum belgesi (Not durum belgesinin apostil tasdikinin yaptırılması gerekir), not durum belgesi İngilizce değilse Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

6. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkenizdeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,

7. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

8. Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylardan Vatandaşlıktan Çıkma Belgesi, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen Mavi Kart Sahibi olduğunu belgeleyenlerden Mavi Kart belgesi,

9. T.C. uyruklu adayların yurtdışındaki liselerden alınan diplomalarının değerlendirilmesinde anılan ülkede bulunarak eğitim almış olmaları esas olduğundan, bu durumu belgelendirmek üzere yurda giriş çıkış tarihlerini gösterir belge,

10. İkamet İzni Belgesi (İkamet İzini henüz alınmamışsa öğrencinin İkamet İzni Başvuru Belgesini kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekir),

11. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil veya Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış aslı,

12. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

13. Dört adet vesikalık fotoğraf,

14. İmzalı Uluslararası Öğrenci Taahhütnamesi, Kabul mektubuna eklenmiştir.


Dil Hazırlık Okulundan Muafiyet Koşulları:

  1. Resmi dilinin başvurduğunuz bölümün dili olduğu bir ülkenin vatandaşı olmak
  2. Liseyi okuduğunuz ülkenin resmi dili ve minimum 3 sene lisenizde gördüğünüz eğitim dilinin seçtiğiniz program diliyle aynı olması,
  3. Resmi bir dil sınav belgesine sahip olmak (Örn: İngilizce için TOEFL 72)